Konserwacje zabytków

Primum non nocere (tłum. „Po pierwsze nie szkodzić”)

Konserwacja zabytków architektury znajduje się w nurcie głównych zainteresowań i działań Delso. Ponieważ zabytki te są wyrazem dorobku kulturowego wielu generacji, ich ochrona i konserwacja we współczesnym rozumieniu obejmuje wszelkie działania i czynności, dzięki którym zabytek, w możliwie jak najmniej zmienionej formie, zostanie zachowany dla przyszłych pokoleń. Dzisiejsza myśl konserwatorska daleka jest od swych wcześniejszych  doktryn, wedle których zdewastowane zabytki burzono bądź przebudowywano, po drodze gubiąc ich autentyczność i świadectwo wieku. Dziś, dzięki zabiegom konserwatorskim, utrzymujemy i utrwalamy formy architektoniczne i wykończeniowe, usuwamy szkody powstałe na skutek zaniedbań i niewłaściwych prac remontowych oraz uodporniamy obiekty na działanie niekorzystnych czynników zewnętrznych, takich jak zanieczyszczenia czy wpływy atmosferyczne.

Istnieje szereg różnych zabiegów konserwatorskich, których zastosowanie uzależnia się od okoliczności technicznych i historycznych budynku. Wśród najważniejszych, które wykonujemy w ramach konserwacji zabytków architektonicznych, możemy wyróżnić: rekonstrukcję, czyli przywrócenie brakującej części zabytku; odbudowę, czyli przywrócenie pierwotnej postaci i cech architektonicznych budowli zniszczonej w znacznym stopniu;  renowację, czyli utrzymanie lub przywrócenie estetycznego wyglądu zabytku, nie wkraczające w techniczną strukturę zabytku; restytucję, czyli odtworzenie obiektu z wbudowaniem na właściwe miejsca oryginalnie zachowanych elementów; restaurację, czyli doprowadzenie zabytku do postaci ukazującej jego walory artystyczne i historyczne z poszanowaniem wszystkich nawarstwień i wykluczeniem rozwiązań naśladujących autentyczne formy historyczne; reintegrację, czyli uzupełnienie braków i ubytków nie w formie historycznej, lecz współczesnej; rewaloryzację, czyli doprowadzenie obiektu do stanu umożliwiającego w pełni odbiór jego wartości zabytkowych połączone z wprowadzeniem funkcji użytkowych; rewitalizację, czyli wprowadzenie nowych funkcji użytkowych do obiektu zabytkowego, np. kulturalnych lub turystyczno-wypoczynkowych.